Higashi Shintaro

Shintaro Higashi0 Review
Shintaro's White Belt Judo Curriculum

Shintaro Higashi teaches his white belt judo curriculum.


The Russian Tie Judo system

The Russian Tie Judo system